Az oldal tartalma:

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat PDF formátum

Adatvédelmi tájékoztatóPDF formátum

Adatkezelési hozzájáruló nyilatkozatPDF formátum

Szerződés teljesítéshez – PDF formátum

Adatvédelmi és adatkezelési szabályzat

 

HATÁLYBALÉPÉS:

2018. május 25.

 

 

 

 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzat alkalmazása

 

A szervezet megnevezése: Környezettudatos Építő Kft.
A szervezet székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.
Adószám: 14601673-2-42
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Pusztai Ákos
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25.

 

A szervezet megnevezése: Human Bau Építő Kft.
A szervezet székhelye: 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.
Adószám: 14637085-2-42
A szabályzat tartalmáért felelős személy: Pusztai Ákos
A szabályzat hatályba lépésének dátuma: 2018. május 25.

 

Ez a szabályzat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelmére és a személyes adatok szabad áramlására vonatkozó szabályokat állapít meg. A szabályzatban foglaltakat kell alkalmazni a konkrét adatkezelési tevékenységek során, valamint az adatkezelést szabályozó utasítások és tájékoztatások kiadásakor.

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazási (kijelölési) kötelezettség kiterjed minden közhatalmi szervre vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervre (függetlenül attól, hogy milyen adatokat dolgoz fel), valamint egyéb olyan szervezetekre, amelyek fő tevékenysége az egyének szisztematikus, nagymértékű megfigyelése, vagy amelyek a személyes adatok különleges kategóriáit nagy számban kezelik.

 

A szervezet adatvédelmi tisztviselőt                          □ alkalmaz            □ nem alkalmaz

 

Adatvédelmi tisztviselő alkalmazása esetén:

Neve:
Beosztása:
Elérhetősége:

 

A szabályzat hatálya

 

E szabályzat visszavonásig érvényes, hatálya kiterjed a szervezet tisztségviselőire, alkalmazottaira és a szervezet adatvédelmi tisztviselőjére.

 

Dátum: Budapest, 2018. május 25.

 

 

…………………………………………….

szervezet vezetője

 

…………………………………………….

szervezet vezetője

 

Tartalomjegyzék

 

 1. A szabályzat célja. 4
 2. Lényeges fogalmak, meghatározások. 4

III.      Az adatkezelés irányelvei 5

 1. Személyes adatok kezelése. 6

4.1.     Hozzájárulás. 6

4.2.     Egészségügyi személyes adat 6

4.3.     Gyermekek személyes adatai 7

 1. Az adatkezelés jogszerűsége. 7

5.1. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül: 7

5.2.     Az érintett személy hozzájárulása, feltételek. 8

5.3.     Azonosítást nem igénylő adatkezelés. 9

 1. Az érintett személy tájékoztatása, jogai 9
 2. A személyes adatok felülvizsgálata. 10
 3. Az adatkezelő feladatai 10
 4. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok. 11

9.2.     A tájékoztatás kéréshez való jog. 11

9.3.     A helyesbítéshez való jog. 11

9.4.     A törléshez való jog. 11

9.5.     A zároláshoz, korlátozáshoz való jog. 11

9.6.     A tiltakozáshoz való jog. 12

9.7.     Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség. 12

 1. A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében. 12
 2. Adatbiztonság. 13
 3. Adatvédelmi tisztviselő. 14

12.2.       Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján: 14

12.3.       Amennyiben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, akkor arra az alábbi szabályok vonatkoznak: 14

12.4.       Az adatvédelmi tisztviselő jogállása. 14

12.5.       Az adatvédelmi tisztviselő feladatai 15

 1. Adatvédelmi incidens. 15
 2. Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés. 15
 3. Egyéb célból történő adatkezelés. 16
 4. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok. 16
 5. A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok. 17

 

 

I.                  A szabályzat célja

 

E szabályzat célja, hogy harmonizálja az adatkezelési tevékenységek tekintetében a szervezet egyéb belső szabályzatainak előírásait a természetes személyek alapvető jogainak és szabadságainak védelme érdekében, valamint biztosítsa a személyes adatok megfelelő kezelését.

 

A szervezet tevékenysége során teljes mértékben meg kíván felelni a személyes adatok kezelésére vonatkozó jogszabályi előírásoknak, különösen az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendeletében foglaltaknak.

 

A szabályzat kiadásának fontos célja továbbá, hogy megismerésével és betartásával a szervezet alkalmazottai képesek legyenek a természetes személyek adatai kezelését jogszerűen végezni.

 

 

II.                Lényeges fogalmak, meghatározások

 

GDPR (General Data Protection Regulation) az Európai Unió új Adatvédelmi Rendelete

 

Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja;

 

Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés;

 

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel;

 

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre (érintett) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható;

 

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak;

 

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez;

 

Az adatkezelés korlátozása: a tárolt személyes adatok megjelölése jövőbeli kezelésük korlátozása céljából;

 

Álnevesítés: a személyes adatok olyan módon történő kezelése, amelynek következtében további információk felhasználása nélkül többé már nem állapítható meg, hogy a személyes adat mely konkrét természetes személyre vonatkozik, feltéve hogy az ilyen további információt külön tárolják, és technikai és szervezési intézkedések megtételével biztosított, hogy azonosított vagy azonosítható természetes személyekhez ezt a személyes adatot nem lehet kapcsolni;

 

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető;

 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi;

 

 

III.           Az adatkezelés irányelvei

 

 

 • A személyes adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni.
 • A személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történhet.
 • A személyes adatok kezelésének célja megfelelő és releváns legyen, és csak a szükséges mértékű lehet.

 

A személyes adatoknak pontosnak és naprakésznek kell lenniük. A pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

A személyes adatok tárolásának olyan formában kell történnie, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé. A személyes adatok ennél hosszabb ideig történő tárolására csak akkor kerülhet sor, ha a tárolás közérdekű archiválás céljából, tudományos és történelmi kutatási célból vagy statisztikai célból történik.

 

A személyes adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

 

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetében alkalmazni kell.

 

A szervezet adatkezelést végző alkalmazottja fegyelmi, kártérítési, szabálysértési és büntetőjogi felelősséggel tartozik a személyes adatok jogszerű kezeléséért. Amennyiben az alkalmazott tudomást szerez arról, hogy az általa kezelt személyes adat hibás, hiányos, vagy időszerűtlen, köteles azt helyesbíteni, vagy helyesbítését az adat rögzítéséért felelős munkatársnál kezdeményezni.

 

 

IV.           Személyes adatok kezelése

 

Mivel a természetes személyek összefüggésbe hozhatók az általuk használt készülékek, alkalmazások, eszközök és protokollok által rendelkezésre bocsátott online azonosítókkal, például IP-címekkel és cookie-azonosítókkal, ezért ezek az adatok egyéb információkkal összekapcsolva alkalmasak és felhasználhatók a természetes személyek profiljának létrehozására és az adott személy azonosítására.

 

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az érintett személy egyértelmű megerősítő cselekedettel, például írásbeli – ideértve az elektronikus úton tett – vagy szóbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét, tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja az adatok kezeléséhez.

 

4.1.Hozzájárulás

Az adatkezeléshez való hozzájárulásnak minősül az is, ha az érintett személy az internetes honlap megtekintése során bejelöl egy erre vonatkozó négyzetet. A hallgatás, az előre bejelölt négyzet vagy a nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

 

Hozzájárulásnak minősül az is, ha valamely felhasználó az elektronikus szolgáltatások igénybevétele során erre vonatkozó technikai beállításokat hajt végre, vagy olyan nyilatkozatot illetve cselekedet tesz, amely az adott összefüggésben az érintett személy hozzájárulását személyes adatainak kezeléséhez egyértelműen jelzi.

 

4.2.Egészségügyi személyes adat

Az egészségügyi személyes adatok közé tartoznak az érintett egészségi állapotára vonatkozó olyan adatok, amelyek információt hordoznak az érintett múltbeli, jelenlegi vagy jövőbeli testi vagy pszichikai egészségi állapotáról. Ide tartoznak az alábbiak:

 • egészségügyi szolgáltatások céljából történő nyilvántartásba vétel;
 • a természetes személy egészségügyi célokból történő egyéni azonosítása érdekében hozzá rendelt szám, jel vagy adat;
 • valamely testrész vagy a testet alkotó anyag – beleértve a genetikai adatokat és a biológiai mintákat is – teszteléséből vagy vizsgálatából származó információk;
 • az érintett betegségével, fogyatékosságával, betegségkockázatával, kórtörténetével, klinikai kezelésével vagy fiziológiai vagy orvosbiológiai állapotával kapcsolatos információ, függetlenül annak forrásától, amely lehet például orvos vagy egyéb egészségügyi dolgozó, kórház, orvostechnikai eszköz vagy diagnosztikai teszt.

 

A genetikai adatot olyan, a természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőivel összefüggő személyes adatként kell meghatározni, és amely az érintett személytől vett biológiai minta elemzésének – különösen kromoszómaelemzésnek, illetve a dezoxiribonukleinsav (DNS) vagy a ribonukleinsav (RNS) vizsgálatának, vagy az ezekből nyerhető információkkal megegyező információk kinyerését lehetővé tevő bármilyen más elem vizsgálatának – az eredménye.

 

4.3.Gyermekek személyes adatai

A gyermekek személyes adatai különös védelmet érdemelnek, mivel ők kevésbé lehetnek tisztában a személyes adatok kezelésével összefüggő kockázatokkal, következményeivel és az ahhoz kapcsolódó garanciákkal és jogosultságokkal. Ezt a különös védelmet főként a gyermekek személyes adatainak olyan felhasználására kell alkalmazni, amely marketingcélokat, illetve személyi vagy felhasználói profilok létrehozásának célját szolgálja.

 

A személyes adatokat olyan módon kell kezelni, amely biztosítja azok megfelelő szintű biztonságát és bizalmas kezelését, többek között annak érdekében, hogy megakadályozza a személyes adatokhoz és a személyes adatok kezeléséhez használt eszközökhöz való jogosulatlan hozzáférést, illetve azok jogosulatlan felhasználását.

 

A pontatlan személyes adatok helyesbítése vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést meg kell tenni.

 

 

V.              Az adatkezelés jogszerűsége

5.1. A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

A fentiek értelmében az adatkezelés jogszerűnek minősül, ha arra valamely szerződés vagy szerződéskötési szándék keretében van szükség.

 

Ha az adatkezelésre az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítése keretében kerül sor, vagy ha az közérdekű feladat végrehajtásához, illetve közhatalmi jogosítvány gyakorlásához szükséges, az adatkezelésnek az uniós jogban vagy valamely tagállam jogában foglalt jogalappal kell rendelkeznie.

 

Az adatkezelést jogszerűnek kell tekinteni akkor, amikor az az érintett életének vagy más fent említett természetes személy érdekeinek védelmében történik. Más természetes személy létfontosságú érdekeire hivatkozással személyes adatkezelésre elvben csak akkor kerülhet sor, ha a szóban forgó adatkezelés egyéb jogalapon nem végezhető.

 

A személyes adatkezelés néhány típusa szolgálhat egyszerre fontos közérdeket és az érintett létfontosságú érdekeit is, például olyan esetben, amikor az adatkezelésre humanitárius okokból, ideértve, ha arra a járványok és terjedéseik nyomon követéséhez, vagy humanitárius vészhelyzetben, különösen természeti vagy ember által okozott katasztrófák esetében van szükség.

 

Az adatkezelő – ideértve azt az adatkezelőt is, akivel a személyes adatokat közölhetik – vagy valamely harmadik fél jogos érdeke jogalapot teremthet az adatkezelésre. Az ilyen jogos érdekről lehet szó például olyankor, amikor releváns és megfelelő kapcsolat áll fenn az érintett és az adatkezelő között, például olyan esetekben, amikor az érintett az adatkezelő ügyfele vagy annak alkalmazásában áll.

 

Személyes adatoknak a csalások megelőzése céljából feltétlenül szükséges kezelése szintén az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül. Személyes adatok közvetlen üzletszerzési célú kezelése szintén jogos érdeken alapulónak tekinthető.

 

A jogos érdek fennállásának megállapításához mindenképpen körültekintően meg kell vizsgálni többek között azt, hogy az érintett a személyes adatok gyűjtésének időpontjában és azzal összefüggésben számíthat-e ésszerűen arra, hogy adatkezelésre az adott célból kerülhet sor. Az érintett érdekei és alapvető jogai elsőbbséget élvezhetnek az adatkezelő érdekével szemben, ha a személyes adatokat olyan körülmények között kezelik, amelyek közepette az érintettek nem számítanak további adatkezelésre.

 

Az érintett adatkezelő jogos érdekének minősül a közhatalmi szervek, számítástechnikai vészhelyzetekre reagáló egység, hálózatbiztonsági incidenskezelő egységek, elektronikus hírközlési hálózatok üzemeltetői és szolgáltatások nyújtói, valamint biztonságtechnológiai szolgáltatók által végrehajtott olyan mértékű személyes adatkezelés, amely a hálózati és informatikai biztonság garantálásához feltétlenül szükséges és arányos.

 

A személyes adatoknak a gyűjtésük eredeti céljától eltérő egyéb célból történő kezelése csak akkor megengedett, ha az adatkezelés összeegyeztethető az adatkezelés eredeti céljaival, amelyekre a személyes adatokat eredetileg gyűjtötték. Ebben az esetben nincs szükség attól a jogalaptól eltérő, külön jogalapra, mint amely lehetővé tette a személyes adatok gyűjtését.

 

A személyes adatok hatóságok általi, hivatalosan elismert vallási szervezetek alkotmányjogban vagy nemzetközi közjogban megállapított céljainak elérése érdekében történő kezelése közérdeken alapulónak minősül.

 

 

 

 

5.2.       Az érintett személy hozzájárulása, feltételek

 • Amennyiben az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.
 • Ha az érintett a hozzájárulását olyan írásbeli nyilatkozat keretében adja meg, amely más ügyekre is vonatkozik, a hozzájárulás iránti kérelmet ezektől a más ügyektől egyértelműen megkülönböztethető módon kell közölni.
 • Az érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló, a visszavonás előtti adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás megadása előtt az érintettet erről tájékoztatni kell. A hozzájárulás visszavonását ugyanolyan egyszerű módon kell lehetővé tenni, mint annak megadását.
 • Annak megállapítása során, hogy a hozzájárulás önkéntes-e, a lehető legnagyobb mértékben figyelembe kell venni azt a tényt, egyebek mellett, hogy a szerződés teljesítésének – beleértve a szolgáltatások nyújtását is – feltételéül szabták-e az olyan személyes adatok kezeléséhez való hozzájárulást, amelyek nem szükségesek a szerződés teljesítéséhez.
 • Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.

 

A faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok kezelése tilos, kivéve, ha az érintett kifejezett hozzájárulását adta az említett személyes adatok egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez.

 

A büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és a bűncselekményekre, illetve a kapcsolódó biztonsági intézkedésekre vonatkozó személyes adatok kezelésére kizárólag abban az esetben kerülhet sor, ha az közhatalmi szerv adatkezelésében történik.

 

5.3.       Azonosítást nem igénylő adatkezelés

Ha azok a célok, amelyekből az adatkezelő a személyes adatokat kezeli, nem vagy már nem teszik szükségessé az érintettnek az adatkezelő általi azonosítását, az adatkezelő nem köteles kiegészítő információkat megőrizni.

 

Ha az adatkezelő bizonyítani tudja, hogy nincs abban a helyzetben, hogy azonosítsa az érintettet, erről lehetőség szerint őt megfelelő módon tájékoztatja.

 

 

 

 

6.    Az érintett személy tájékoztatása, jogai

 

A tisztességes és átlátható adatkezelés elve megköveteli, hogy az érintett tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól.

 

Ha a személyes adatokat az érintettől gyűjtik, az érintettet arról is tájékoztatni kell, hogy köteles-e a személyes adatokat közölni, valamint hogy az adatszolgáltatás elmaradása milyen következményekkel jár. Ezeket az információkat szabványosított ikonokkal is ki lehet egészíteni annak érdekében, hogy az érintett a tervezett adatkezelésről jól látható, könnyen érthető és jól olvasható formában általános tájékoztatást kapjon.

 

Az érintettre vonatkozó személyes adatok kezelésével összefüggő tájékoztatást az adatgyűjtés időpontjában kell az érintett részére megadni, illetve ha az adatokat nem az érintettől, hanem más forrásból gyűjtötték, az ügy körülményeit figyelembe véve, ésszerű határidőn belül kell rendelkezésre bocsátani.

 

Az érintett jogosult, hogy hozzáférjen a rá vonatkozóan gyűjtött adatokhoz, valamint arra, hogy egyszerűen és ésszerű időközönként, az adatkezelés jogszerűségének megállapítása és ellenőrzése érdekében gyakorolja e jogát. Minden érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy megismerje különösen a személyes adatok kezelésének céljait, továbbá ha lehetséges, azt, hogy a személyes adatok kezelése milyen időtartamra vonatkozik,

 

Az érintett jogosult különösen arra, hogy személyes adatait töröljék és a továbbiakban ne kezeljék, ha a személyes adatok gyűjtésére vagy más módon való kezelésére az adatkezelés eredeti céljaival összefüggésben már nincs szükség, vagy ha az érintettek visszavonták az adatok kezeléséhez adott hozzájárulásukat.

 

Ha a személyes adatok kezelése közvetlen üzletszerzés érdekében történik, az érintett számára biztosítani kell a jogot arra, hogy bármikor díjmentesen tiltakozzon a rá vonatkozó személyes adatok e célból történő kezelése ellen.

 

 

7.    A személyes adatok felülvizsgálata

 

Annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, az adatkezelő törlési vagy rendszeres felülvizsgálati határidőket állapít meg.

 

A szervezet vezetője által megállapított rendszeres felülvizsgálati határidő: 1 év.

 

 

 

 

 

 

8.    Az adatkezelő feladatai

 

Az adatkezelő a jogszerű adatkezelés érdekében megfelelő belső adatvédelmi szabályokat alkalmaz. Ez a szabályozás kiterjed az adatkezelő hatáskörére és felelősségére.

 

Az adatkezelő kötelessége, hogy megfelelő és hatékony intézkedéseket hajtson végre, valamint hogy képes legyen igazolni azt, hogy az adatkezelési tevékenységek a hatályos jogszabályoknak megfelelnek.

 

Ezt a szabályozást az adatkezelés jellegének, hatókörének, körülményeinek és céljainak, valamint a természetes személyek jogait és szabadságait érintő kockázatnak a figyelembevételével kell meghozni.

 

Az adatkezelő az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre. E szabályzat alapján az egyéb belső szabályzatokat felülvizsgálja és szükség esetén naprakésszé teszi.

 

Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó megfelelő nyilvántartást vezet a hatásköre alapján végzett adatkezelési tevékenységekről. Minden adatkezelő és adatfeldolgozó köteles a felügyeleti hatósággal együttműködni és ezeket a nyilvántartásokat kérésre hozzáférhetővé tenni az érintett adatkezelési műveletek ellenőrzése érdekében.

 

9.    Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok

9.2.A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy a szervezet milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. A kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül, a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

9.3.A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről kérelmére haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedni kell és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

9.4.A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

 

9.5.A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül meg kell tenni és a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

9.6.A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés ellen. A tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül meg kell vizsgálni, annak megalapozottsága kérdésében döntést kell hozni és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást kell küldeni.

9.7.Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Postacím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

Cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
URL https://naih.hu
koordináták: É 47°30’56”; K 18°59’57”

 

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett – választása szerint – a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

 

 

10.          A szervezet feladatai a megfelelő adatvédelem érdekében

 

 • Az adatvédelmi tudatosság. Biztosítani kell a szakmai felkészültséget a jogszabályoknak való megfeleléshez. Elengedhetetlen a munkatársak szakmai felkészítése és a szabályzat megismerése.
 • Át kell tekinteni az adatkezelés célját, szempontrendszerét, a személyes adatkezelés koncepcióját. Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzattal összhangban kell biztosítani jogszerű adatkezelést és adatfeldolgozást.
 • Az adatkezelésben érintett személy megfelelő tájékoztatása. Figyelni kell arra, hogy – ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, – kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezeléshez az érintett személy hozzájárult.
 • Az érintett személynek nyújtott tájékoztatás tömör, könnyen hozzáférhető és könnyen érthető legyen, ezért azt világos és közérthető nyelven kell megfogalmazni és megjeleníteni.
 • Az átlátható adatkezelés követelménye, hogy az érintett személy tájékoztatást kapjon az adatkezelés tényéről és céljairól. A tájékoztatást az adatkezelés megkezdése előtt kell megadni és a tájékoztatáshoz való jog az adatkezelés során annak megszűnéséig megilleti az érintettet.
 • Az adatkezelésben érintett személy főbb jogai a következők:
 • a rá vonatkozó személyes adatokhoz való hozzáférés;
 • a személyes adatok helyesbítése;
 • a személyes adatok törlése;
 • a személyes adatok kezelésének korlátozása;
 • a profilalkotás és az automatizált adatkezelésen elleni tiltakozás;
 • az adathordozhatósághoz való jog.
  • Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet. Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő további két hónappal meghosszabbítható. A tájékoztatási kötelezettség biztosítható egy olyan biztonságos online rendszer üzemeltetésével, amelyen keresztül az érintett könnyen és gyorsan hozzáférhet a szükséges információhoz.
  • Át kell tekinteni a szervezet által végzett adatkezeléseket, biztosítani kell az információs önrendelkezési jog érvényesülését. Az érintett személy kérésére adatait késedelem nélkül törölni kell, amennyiben az érintett személy visszavonja az adatkezelés alapját képező hozzájárulást.
  • Az érintett személy hozzájárulásából félreérthetetlenül ki kell derülnie, hogy az érintett beleegyezik az adatkezelésbe. Ha az adatkezelés az érintett hozzájárulásán alapul, kétség esetén az adatkezelőnek kell bizonyítania, hogy az adatkezelési művelethez az érintett hozzájárult.
  • Gyermekek személyes adatkezelése esetén kiemelt figyelmet kell fordítani az adatkezelési szabályok betartására. Közvetlenül gyermekeknek kínált, információs társadalommal összefüggő szolgáltatások vonatkozásában végzett személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha a gyermek a 16. életévét betöltötte. A 16. életévét be nem töltött gyermek esetén, a gyermekek személyes adatainak kezelése csak akkor és olyan mértékben jogszerű, ha a hozzájárulást a gyermek feletti szülői felügyeletet gyakorló adta meg, illetve engedélyezte.
  • A személyes adat jogellenes kezelése vagy feldolgozása esetén bejelentési kötelezettség keletkezik a felügyelő hatóság felé. Az adatkezelőnek indokolatlan késedelem nélkül –ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, –  meg kell tenni a bejelentést a felügyeleti hatóságnak, kivéve akkor, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személy jogait tekintve.
  • Bizonyos esetekben indokolt lehet az adatkezelőnek az adatkezelést megelőzően adatvédelmi hatásvizsgálatot lefolytatni. A hatásvizsgálat során meg kell vizsgálni, hogy a tervezett adatkezelési műveletek a személyes adatok védelmét hogyan érintik. Ha az adatvédelmi hatásvizsgálat megállapítja, hogy az adatkezelés valószínűsíthetően magas kockázattal jár, a személyes adatok kezelését megelőzően az adatkezelőnek konzultálnia kell a felügyeleti hatósággal.
  • Abban az esetben, ha a fő tevékenységek olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, adatvédelmi tisztviselőt kell kinevezni. Az adatvédelmi tisztviselő kinevezése az adatbiztonság megerősítését célozza.

 

11.          Adatbiztonság

 

Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni kell különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.

 

A nyilvántartásokban elektronikusan kezelt adatállományok védelme érdekében megfelelő technikai megoldással biztosítani kell, hogy a nyilvántartásokban tárolt adatok közvetlenül ne legyenek összekapcsolhatók és az érintetthez rendelhetők.

 

Az adatbiztonság megtervezésekor és alkalmazásakor tekintettel kell lenni a technika mindenkori fejlettségére. Több lehetséges adatkezelési megoldás közül azt kell választani, amely a személyes adatok magasabb szintű védelmét biztosítja, kivéve, ha az aránytalan nehézséget jelentene az adatkezelőnek.

 

12.          Adatvédelmi tisztviselő

12.2.                   Adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező az alábbi kritériumok alapján:

 • az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 • az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelésére vonatkoznak.

 

12.3.                   Amennyiben adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, akkor arra az alábbi szabályok vonatkoznak:

 • Az adatvédelmi tisztviselőt szakmai rátermettség és különösen az adatvédelmi jog és gyakorlat szakértői szintű ismerete, valamint az adatkezelés ellátására való alkalmasság alapján kell kijelölni.
 • Az adatvédelmi tisztviselő az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó alkalmazottja is lehet, de szolgáltatási szerződés keretében is elláthatja feladatait.
 • Az adatkezelőnek vagy az adatfeldolgozónak kötelező közzétenni az adatvédelmi tisztviselő nevét és elérhetőségét, és azokat a felügyeleti hatósággal is közölni kell.

 

12.4.                   Az adatvédelmi tisztviselő jogállása

 • Az adatkezelőnek biztosítania kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő a személyes adatok védelmével kapcsolatos összes ügybe megfelelő módon és időben bekapcsolódjon. Biztosítani kell, hogy az adatvédelmi tisztviselő szakértői szintű ismereteinek fenntartásához szükséges források rendelkezésre álljanak.
 • Az adatvédelmi tisztviselő a feladatai ellátásával kapcsolatban utasításokat senkitől nem fogadhat el. Az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó az adatvédelmi tisztviselőt feladatai ellátásával összefüggésben nem bocsáthatja el és szankcióval sem sújthatja. Az adatvédelmi tisztviselő közvetlenül az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó legfelső vezetésének tartozik felelősséggel.
 • Az érintettek a személyes adataik kezeléséhez és jogaik gyakorlásához kapcsolódó valamennyi kérdésben az adatvédelmi tisztviselőhöz fordulhatnak.
 • Az adatvédelmi tisztviselőt feladatai teljesítésével kapcsolatban titoktartási kötelezettség vagy az adatok bizalmas kezelésére vonatkozó kötelezettség köti.
 • Az adatvédelmi tisztviselő más feladatokat is elláthat, de a feladatokkal kapcsolatban összeférhetetlenség ne álljon fenn.

 

12.5.                   Az adatvédelmi tisztviselő feladatai

 • Tájékoztat és szakmai tanácsot ad az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó, továbbá az adatkezelést végző alkalmazottak részére;
 • ellenőrzi az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó személyes adatok védelmével kapcsolatos belső szabályainak való megfelelést;
 • kérésre szakmai tanácsot ad az adatvédelmi hatásvizsgálatra vonatkozóan, valamint nyomon követi a hatásvizsgálat elvégzését;
 • együttműködik a felügyeleti hatósággal.

 

13.          Adatvédelmi incidens

 

Az adatvédelmi incidens a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést.

 

Az adatvédelmi incidenst indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órán belül be kell jelenteni az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani lehet, hogy az adatvédelmi incidens valószínűleg nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve.

 

Az érintett személyt késedelem nélkül tájékoztatni kell, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személy jogaira és szabadságára nézve, annak érdekében, hogy megtehesse a szükséges óvintézkedéseket.

 

 

14.          Ügyviteli és nyilvántartás célú adatkezelés

 

A szervezet a tevékenységéhez tartozó esetekben illetve ügyviteli és nyilvántartási célból személyes adatokat is kezelhet.

 

Az adatkezelés alapjául az érintett személy megfelelő tájékoztatásán alapuló önkéntes és határozott hozzájárulás szolgál. A részletes tájékoztatás – amely kiterjed az adatkezelés céljára, jogalapjára és időtartamára valamint az érintett személy jogaira – után az érintettet figyelmeztetni kell az adatkezelés önkéntes jellegére. Az adatkezeléshez való hozzájárulást írásban rögzíteni kell.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés az alábbi célokat szolgálja:

 • a szervezet tagjainak és munkavállalóinak adatkezelése, amely jogszabályi kötelezettségen alapul;
 • a szervezettel megbízási jogviszonyban álló személyek adatkezelése kapcsolattartási, elszámolási és nyilvántartási célból;
 • a szervezettel üzleti kapcsolatban álló más szervezetek, intézmények és vállalkozások kapcsolattartói adatai, amelyek természetes személyek elérhetőségi és azonosítási adatai is lehetnek;

 

A fentiek szerinti adatkezelés egyrészről jogszabályi kötelezettségen alapul, másrészről pedig az érintett személy kifejezetten hozzájárult adatai kezeléséhez (például munkaszerződés céljából vagy weboldalon partnerként regisztrált, stb.)

 

A szervezethez írásos formában eljuttatott – személyes adatokat is tartalmazó – dokumentumok (például önéletrajz, álláskeresési jelentkezés, egyéb beadvány, stb.) esetében az érintett személy hozzájárulását vélelmezni kell. Az ügy lezárulta után – további felhasználásra vonatkozó hozzájárulás hiányában – az iratokat meg kell semmisíteni. A megsemmisítés tényét jegyzőkönyvben kell rögzíteni.

 

Az ügyviteli célú adatkezelés esetében a személyes adatok kizárólag az adott ügy irataiban és a nyilvántartásokban szerepelnek. Ezen adatok kezelése a kezelés alapjául szolgáló irat selejtezéséig tart.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelést – annak biztosítása érdekében, hogy a személyes adatok tárolása a szükséges időtartamra korlátozódjon, – évente felül kell vizsgálni, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölni kell.

 

Az ügyviteli és nyilvántartási célból történő adatkezelés esetében is biztosítani kell a jogszabályoknak való megfelelést.

 

 

15.          Egyéb célból történő adatkezelés

 

Amennyiben a szervezet olyan adatkezelést kíván végezni, amely ebben a szabályzatban nem szerepel, előzetesen ezen belső szabályzatát kell megfelelően kiegészíteni, illetve az új adatkezelési célnak megfelelő rész-szabályokat hozzákapcsolni.

 

16.          Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok

 

 • AZ EURÓPAI PARLAMENT ÉS A TANÁCS (EU) 2016/679 RENDELETE (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet).
 • évi CXII. törvény az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról.
 • A köziratokról, a közlevéltárakról és a magánlevéltári anyag védelméről szóló 1995. évi LXVI. törvény.
 • A közfeladatot ellátó szervek iratkezelésének általános követelményeiről szóló 335/2005. (XII. 29.) Korm. rendelet.
 • évi CVIII. törvény az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről.
 • évi C. törvény az elektronikus hírközlésről.
 • évi V. törvény – a Polgári Törvénykönyvről 2:43. § (e) pont.
 • évi CVIII. törvény – az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.).
 • évi XLVIII. törvény – a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).
 • Strasbourgban, 1981. január 28. napján kelt Egyezmény kihirdetéséről szóló 1998. évi VI. törvény az egyének védelméről a személyes adatok gépi feldolgozása során.
 • évi CXIX. Törvény („Katv.”)- a kutatás és a közvetlen üzletszerzés célját szolgáló név- és lakcím adatok kezeléséről.

17.          A szabályzathoz tartozó egyéb dokumentumok

 

Az adatvédelmi és adatkezelési szabályzathoz kell kapcsolni és azzal együtt kezelni azokat a dokumentumokat és szabályozásokat, amelyek például az adatkezeléshez hozzájáruló írásbeli nyilatkozatot tartalmazzák vagy például weboldalak esetén a kötelező adatkezelési tájékoztatót írják le.

 

 

 

 

 

 

 

Adatkezelési tájékoztató

 

HATÁLYBALÉPÉS:

2018. május 25.

 

 

TARTALOM

 1. Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?. 3

1.1.     Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi: 3

1.2.     Társaságunk az Ön személyes adatait 3

 1. Kik vagyunk?. 3

2.1.     Elérhetőségeink. 3

2.2.     Adatfeldolgozók. 3

2.3.     Az általunk kezelt adatok. 4

 1. Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?. 5

3.1.     Weboldal használata során gyűjtött adatok. 5

3.2.     Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása. 6

3.3.     Linkek. 6

3.4.     Facebook. 6

 1. Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?. 6

4.1.     Sütikről általában. 6

4.2.     Cookie-k kikapcsolása. 7

4.3.     Milyen sütiket alkalmazunk?. 7

 1. Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?. 7
 2. Egyéb adatkezelési kérdések. 8

6.1.     Adattovábbítás. 8

6.2.     Adatfeldolgozó. 8

6.3.     Adatbiztonság. 9

 1. Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?. 9
 2. Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?. 10
 3. Adatkezelési tájékoztató módosítása. 11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.     Milyen alapelveket követünk adatkezelésünk során?

 

1.1.       Társaságunk az adatkezelése során alábbi alapelveket követi:

 1. a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az Ön számára átláthatóan kezeljük.
 2. a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjtjük, és azokat nem kezeljük a célokkal össze nem egyeztethető módon.
 3. az általunk gyűjtött és kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak, valamint csak a szükségesre korlátozódnak.
 4. Társaságunk minden ésszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az általunk kezelt adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek, a pontatlan személyes adatokat haladéktalanul töröljük vagy helyesbítjük.
 5. a személyes adatokat olyan formában tároljuk, hogy Ön csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig legyen azonosítható.
 6. megfelelő technikai és szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítjuk a személyes adatok megfelelő biztonságát az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szemben.

 

1.2.       Társaságunk az Ön személyes adatait

 1. az Ön előzetes tájékoztatáson alapuló és önkéntes hozzájárulása alapján és csakis a szükséges mértékben és minden esetben célhoz kötötten kezeljük, azaz gyűjtjük, rögzítjük, rendszerezzük, tároljuk és felhasználjuk.
 2. egyes esetekben az Ön adatainak kezelése jogszabályi előírásokon alapul és kötelező jellegű, ilyen esetekben erre a tényre külön felhívjuk az Ön figyelmét.
 3. illetve bizonyos esetekben az Ön személyes adatainak kezeléséhez Társaságunknak, vagy pedig harmadik személynek fűződik jogos érdeke, például honlapunk működtetése, fejlesztése és biztonsága.

 

2.     Kik vagyunk?

 

2.1.       Elérhetőségeink

 

A Társaságunk neve:                    Környezettudatos Építő Kft.

A Társaságunk székhelye:                        1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.

A Társaságunk honlapja:             www.kornyezettudatos.eu, www.humanbau.hu

Adószámunk:                               14601673-2-42

Cégjegyzékszámunk:                    01-09-911345

Telefonszámunk:                          +36-1/422-1246

E-mail címünk:                             info@kornyezettudatos.eu

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére.

Kamarai tagságunk:                      11A20853

Társaságunk tárhely szolgáltatójának neve, címe és elérhetősége:

Tárhely.EU Kft., 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14., +36-1-789-2789

 

2.2.       Adatfeldolgozók

Társaságunk az adatok kezelése során – ügyfeleink színvonalas kiszolgálása érdekében – az alábbi adatfeldolgozókat veszi igénybe:

NÉV CÍM TEVÉKENYSÉG
Digistore Kft. 1131 Budapest, Futár u. 7. IT szolgáltatás
Tárhely.EU Kft. 1097 Budapest, Könyves Kálmán körút 12-14. tárhely szolgáltatás
Fekete Zsolt 2118 Dány, Szent István u.20. honlap adatbázis karbantartás és feldolgozás, riportok készítése

Amennyiben az adatfeldolgozóink körét módosítjuk, a változásokat átvezetjük jelen tájékoztatónkban.

 

2.3.       Az általunk kezelt adatok

Tevékenység megnevezése és az adatkezelés célja Jogalap Kezelt adatok Időtartam
Honlap látogatása

Cél a honlap rendeltetésszerű és színvonalas működésének biztosítása,

a szolgáltatásaink minőségének ellenőrzése és javítása,

a rosszindulatú, weboldalunkat támadó látogatók beazonosítás,

a látogatottság mérésére,

statisztikai célok

Társaságunk jogos érdeke IP cím,

a látogatás időpontja,

a meglátogatott aloldalak adatai,

az Ön által használt operációs rendszer és böngésző típusa

60 hónap
Hírlevél szolgáltatás

Cél: kapcsolattartás,

Önt új akciókról, új termékeinkről értesítjük

hozzájárulás név,

e-mail cím

hírlevélről történő leiratkozásig
Direkt marketing szolgáltatás

az Ön érdeklődése alapján, konkrétan megjelölt ingatlanok vonatkozásában személyre szabott ajánlatokat készítünk és küldünk,

aktuális szolgáltatásainkról, induló projektjeinkről tájékoztatókat küldünk.

hozzájárulás teljes név,

e-mail cím,

telefonszám (nem kötelező)

direkt marketing szolgáltatásról leiratkozásig
Ügyintézés, panasz

·         észrevételre, panaszra válaszadás

·         jogi kötelezettség ·         teljes név

·         e-mail cím

·         telefonszám

·         levelezési cím

·         egyéb személyes üzenet

·         5 évig

 

Az adatkezeléssel kapcsolatos kérdéseivel Ön az info@kornyezettudatos.eu e-mail, illetve 1145 Budapest, Amerikai út.44., fszt.1. postacímen kérhet további tájékoztatást, válaszunkat késedelem nélkül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megküldjük Önnek az Ön által megadott elérhetőségre.

 

3.     Mit kell tudni még a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelésünkről?

 

A személyes adatokat Ön önkéntesen bocsátja rendelkezésünkre a Társaságunkkal történő kapcsolattartása során, éppen ezért kérjük, hogy adatai közlésekor fokozatosan ügyeljen azok valódiságára, helyességére és pontosságára, mert ezekért Ön felelős. A helytelen, pontatlan vagy hiányos adat akadálya lehet a szolgáltatásaink igénybevételének.

Amennyiben Ön nem a saját, hanem más személy személyes adatait adja meg, úgy vélelmezzük, hogy Ön az ehhez szükséges felhatalmazással rendelkezik.

Ön az adatkezeléshez adott hozzájárulását bármikor ingyenesen visszavonhatja.

A hozzájárulás visszavonásának regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk, azonban felhívjuk a figyelmét arra, hogy jogi kötelezettségünk teljesítése vagy jogos érdekeink érvényesítése céljából bizonyos adatokat a hozzájárulás visszavonása után is kezelhetünk.

Megtévesztő személyes adat használata esetén, illetve ha valamelyik látogatónk bűncselekményt követ el vagy Társaságunk rendszerét támadja, az adott látogató adatait haladéktalanul töröljük, illetve – szükség esetén – megőrizzük azokat a polgári jogi felelősség megállapításának vagy büntető eljárás lefolytatásának időtartama alatt.

 

3.1.       Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

A Weboldalra látogatással valamennyi Felhasználó hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a Tájékoztató jelen részében írt adatokat, információkat rögzítsen, valamint a rögzítéshez szükséges cookie-kat elhelyezzen.

 

Ilyen adatok a Felhasználó bejelentkező számítógépének azon adatai, amelyek a Weboldal használata során generálódnak és, amelyeket Adatkezelő rendszere a technikai folyamatok automatikus eredményeként rögzít. Az automatikusan rögzítésre kerülő adatokat a rendszer – a Felhasználó külön nyilatkozata vagy cselekménye nélkül – a Weboldalra látogatáskor, illetve kilépéskor automatikusan naplózza.

Ezen adatok egyéb személyes felhasználói adatokkal nem kerülnek összekapcsolásra, azaz a Felhasználó ezen adatok alapján nem beazonosítható. Az ilyen adatokhoz kizárólag az Adatkezelő fér hozzá. Ezen adatok különböző technológiák, így cookie-k, web beacon-ok és naplófájlok alkalmazásával gyűjthetők.

 

Az ilyen adatok a következő információkat tartalmazzák:

Cookie-k: a cookie-k rövid szöveg file-ok, amelyeket a weboldal küld a felhasználó számítógépének merevlemezére, és a használóra vonatkozó információkat tartalmaznak.

 

Naplófájlok:  az internetböngésző automatikusan továbbít bizonyos más adatokat is a weboldal felé, mint például a Felhasználó számítógépének IP címe (pl. 192.168.2.1), a Felhasználó által használt operációs rendszer, illetve böngészőprogram típusa, a domain név, ahonnan a felhasználó a weboldalra látogatott, valamint a felhasználó által, a weboldalon belül meglátogatott aloldalak, a weboldalon megnézett tartalmak.

 

Az Adatkezelő – hasonlóan más, weboldalt üzemeltető szolgáltatókhoz – kielemzi ezeket az adatokat, hogy meg tudja állapítani, melyek a Weboldal azon területei, amelyek népszerűbbek a többinél. Továbbá más nagyobb szolgáltatóhoz hasonlóan, ezeket az adatokat az Adatkezelő arra is használja, hogy a weboldal-élményt a felhasználó igényei szerint is alakítsa.

 

3.2.       Weboldal használata során gyűjtött adatok felhasználása

A fent említett technológiákkal gyűjtött adatok nem használhatók fel a Felhasználó azonosítására, és az Adatkezelő nem is kapcsolja össze ezen adatokat semmilyen egyéb, esetlegesen azonosításra alkalmas adattal.

 

Az ilyen adatok felhasználásának elsődleges célja, hogy az Adatkezelő a Weboldalt megfelelően működtetni tudja, amelyhez szükséges különösen a Weboldalra látogatási adatok nyomon követése, és a Weboldal használattal kapcsolatos esetleges visszaélések kiszűrése. A jelen tájékoztatóban meghatározott adatokat egyebekben az Adatkezelő személyes preferenciái (pl. legsűrűbben nézett tartalmak a Weboldalon) céljából is felhasználhatja.

 

Az Adatkezelő a fentieken kívül felhasználhatja ezen információkat arra, hogy felhasználási tendenciákat elemezzen, illetve a Weboldal funkcióit javítsa, fejlessze, továbbá, hogy átfogó forgalmi adatokat szerezzen a Weboldal teljes használatról.

 

3.3.       Linkek

Társaságunk a Weboldalról ugrópontként elérhető külső honlapok tartalmáért, adat- és információvédelmi gyakorlatáért nem vállal felelősséget. Amennyiben Társaságunk tudomására jut, hogy az általa linkelt oldal vagy linkelés harmadik személyek jogait vagy a hatályos jogszabályokat sérti, a linket haladéktalanul eltávolítja a Weboldalról.

 

3.4.       Facebook

Marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 

 

4.     Mik azok a sütik és hogyan kezeljük őket?

 

4.1.       Sütikről általában

A sütik (cookie-k) olyan kisméretű adatfájlok (továbbiakban: sütik), amelyek a weboldalon keresztül a weboldal használatával kerülnek az Ön számítógépére úgy, hogy azokat az Ön internetes böngészője menti le és tárolja el. A leggyakrabban használt internetes böngészők (Chrome, Firefox, stb.) többsége alapbeállításként elfogadja és engedélyezi a sütik letöltését és használatát, az viszont már Öntől függ, hogy a böngésző beállításainak módosításával ezeket visszautasítja vagy letiltja, illetve Ön a már a számítógépen lévő eltárolt sütiket is tudja törölni.  A sütik használatáról az egyes böngészők „súgó” menüpontja nyújt bővebb tájékoztatást.

 

Vannak olyan sütik, amelyek nem igénylik az Ön előzetes hozzájárulását. Ezekről weblapunk az Ön első látogatásának megkezdésekor ad rövid tájékoztatást, ilyenek például a hitelesítési, multimédia-lejátszó, terheléskiegyenlítő, a felhasználói felület testreszabását segítő munkamenet-sütik, valamint a felhasználó-központú biztonsági sütik.

 

A hozzájárulást igénylő sütikről – amennyiben az adatkezelés már az oldal felkeresésével megkezdődik – a Társaságunk az első látogatás megkezdésekor tájékoztatja Önt és kérjük az Ön hozzájárulását.

Társaságunk nem alkalmaz és nem is engedélyez olyan sütiket, amelyek segítségével harmadik személyek az Ön hozzájárulása nélkül adatot gyűjthetnek.

 

A sütik elfogadása nem kötelező, a Társaságunk azonban nem vállal azért felelősséget, ha sütik engedélyezése hiányában a weblapunk esetleg nem az elvárt módon működik.

 

4.2.       Cookie-k kikapcsolása

Amennyiben nem szeretné, hogy az Adatkezelő a fentiekben írt információkat gyűjtsön Önről a Weboldal használatával összefüggésben, az internetböngésző beállításaiban részben vagy egészben kikapcsolhatja a cookie-k használatát, vagy egyébként módosíthatja a cookie üzenetek beállításait.

 

Ilyen esetben azonban elfogadja, hogy a Weboldalon megjelenített tartalmak nem válogatott módon kerülnek megjelenítésre a preferenciái szerint, bizonyos szolgáltatások nem lesznek elérhetőek, vagy nem olyan módon, ahogyan egyébként a cookie-k engedélyezésével lenne, és a Weboldal felhasználó élményt sem tudja így az Adatkezelő ugyanolyan mértékben biztosítani.

 

4.3.       Milyen sütiket alkalmazunk?

 

Típus Név Hozzájárulás Leírás Cél Érvényesség
rendszer sütik   nem igényel a webes alkalmazás tűzfalának session sütije, amely a kereszthivatkozások elleni visszaélés megelőzésére szolgál honlap működésének biztosítása böngésző session vége
nyomkövető süti   igényel személyre szabáshoz Ön beállításainak megjegyezése

szolgáltatásunk hatékonyságának növelése

 

Böngészési előzmények törlésééig.

nyomkövető süti

(harmadik féltől származó)

   

 

nem igényel

új session-ök és látogatók azonosítására,  a Google Analytics webes nyomkövető szolgáltatás ment le a weboldal látogatása során harmadik személyek (pl. Google) szolgáltatásaihoz kapcsolódik  

 

720 nap az utolsó látogatástól számítva

 

A harmadik féltől származó sütiről (third party cookie) részletesen itt https://www.google.com/policies/technologies/types/, az adatvédelemről pedig itt https://www.google.com/analytics/learn/privacy.html?hl=hu olvashat

 

5.     Mit kell tudni direkt marketing és hírlevél célú adatkezelésünkről?

 

Ön a hírlevél regisztráció felületén tárolt személyes adatainak megadásával, avagy módosításával (azaz hozzájárulási szándéka egyértelmű kinyilvánításával) hozzájárulását adhatja ahhoz, hogy az Ön személyes adatait marketing célokra is felhasználhassuk. Ebben az esetben – a hozzájárulás visszavonásáig – az Ön adatait direkt marketing és/vagy hírlevél küldés céljából is kezeljük és az Ön részére reklám- és egyéb küldeményeket, valamint tájékoztatókat és ajánlatokat küldünk és/vagy hírlevelet továbbítunk (Grtv. 6. §).

 

Ön a hozzájárulását ingyenesen és bármikor visszavonhatja.

 

A direkt marketing és hírlevél célú adatkezeléshez hozzájárulás visszavonását nem értelmezzük egyúttal a honlapunkkal kapcsolatos adatkezelési hozzájárulás visszavonásának. Ez hogy van? Mit és milyen alapon őrzünk meg, ha a hírlevél hozzájárulást visszavonta? A hozzájárulások esetében minden hozzájárulás egy adott célra szól, így a holnapon a hírlevélre jelentkezés két külön cél, két külön adatbázis, a kettő nem függhet össze.

Az egyes hozzájárulások visszavonásának illetve lemondásnak a regisztrálását – technikai okokból – 30 napos határidővel vállaljuk.

 

6.     Egyéb adatkezelési kérdések

 

6.1.        Adattovábbítás

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a megkeresés tárgyának megfelelően, kérdések megválaszolása, tájékoztatás az aktuális projekt tekintetében, ajánlat készítése, szerződés előkészítése, szerződés teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a Társaságunk szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

 

Név: Human Bau Építő Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.
Adószám: 14637085-2-42
A továbbított adatok köre: név, e-mailcím, üzenet tárgya
Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítéséhez szükséges technikai egyeztetések, azt megelőző ajánlattétel, kapcsolattartás

 

Társaságunk külföldre nem továbbít adatokat.

 

A bíróság, az ügyészség és más hatóságok (pl. rendőrség, adóhivatal, Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság) tájékoztatás adása, adatok közlése vagy iratok rendelkezésre bocsátása miatt megkereshetik Társaságunkat. Ezekben az esetekben adatszolgáltatási kötelezettségünket teljesítenünk kell, de csak a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges mértékben.

 

6.2.       Adatfeldolgozó

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

 

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el: 6.1. pontban megnevezettek

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

 

6.3.       Adatbiztonság

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

 

7.     Melyek az Ön jogai és jogorvoslati lehetőségei?

 

Ön az adatkezelésről

 • tájékoztatást kérhet,
 • kérheti az általunk kezelt személyes adataik helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhat az adatkezelés ellen és kérheti adatai törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével),
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhet,
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehet, illetve eljárást kezdeményezhet (https://naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html).

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400
 • Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail:ugyfelszolgalat@naih.hu
  Honlap:https://naih.hu/

 

Az Ön kérelmére tájékoztatást adunk az Ön általunk kezelt, illetve az általunk – vagy a megbízott adatfeldolgozónk által – feldolgozott

 • adatairól,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozóink nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységükről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • az Ön személyes adatainak továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

 

A kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) adjuk meg tájékoztatásunkat. A tájékoztatás ingyenes kivéve akkor, ha Ön a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet már nyújtott be hozzánk. Az Ön által már megfizetett költségtérítést visszatérítjük abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezeltük vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett. A tájékoztatást csak törvényben foglalt esetekben tagadhatjuk meg jogszabályi hely megjelölésével, valamint a bírósági jogorvoslat illetve a Hatósághoz fordulás lehetőségéről tájékoztatással.

 

Társaságunk a személyes adatok helyesbítésről, zárolásról, megjelölésről és törlésről Önt, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban az adatot adatkezelés céljára továbbította, kivéve akkor, ha az értesítés elmaradása az Ön jogos érdekét nem sérti.

 

Amennyiben az Ön helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesítjük, a kérelem kézhezvételét követő 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) írásban vagy – az Ön hozzájárulásával – elektronikus úton közöljünk elutasításunk indokait és tájékoztatjuk Önt a bírósági jogorvoslat, továbbá a Hatósághoz fordulás lehetőségéről.

 

Amennyiben Ön tiltakozik a személyes adatai kezelése ellen, a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, 15 napon belül (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) megvizsgáljuk és a döntésünkről Önt írásban tájékoztatjuk. Amennyiben úgy döntöttünk, hogy az Ön tiltakozása megalapozott, abban az esetben az adatkezelést – beleértve a további adatfelvételt és adattovábbítást is – megszüntetjük és az adatokat zároljuk, valamint a tiltakozásról, továbbá az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatot korábban továbbítottuk, és akik kötelesek intézkedni a tiltakozási jog érvényesítése érdekében.

 

Abban az esetben megtagadjuk a kérés teljesítését ha bizonyítjuk, hogy az adatkezelést olyan kényszerítő erejű jogos okok indokolják, amelyek elsőbbséget élveznek az Ön érdekeivel, jogaival és szabadságaival szemben, vagy amelyek jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kapcsolódnak. Amennyiben Ön a döntésünkkel nem ért egyet, illetve ha elmulasztjuk a határidőt, a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül Ön bírósághoz fordulhat.

 

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – az érintett választása szerint – az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Külföldi állampolgár a lakóhelye szerint illetékes felügyeleti hatósághoz is fordulhat panasszal.

 

Kérjük Önt, hogy mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulna panaszával – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – keresse meg Társaságunkat.

 

8.     Melyek a főbb irányadó jogszabályok tevékenységünkre?

 • a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR)
 • az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény – (Info tv.)
 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.)
 • az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – (Eker tv.)
 • az elektronikus hírközlésről szóló 2003. évi C. törvény – (Ehtv)
 • a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény (Fogyv tv.)
 • a panaszokról és a közérdekű bejelentésekről szóló 2013. évi CLXV. törvény. (Pktv.)
 • a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény (Grtv.)

 

9.     Adatkezelési tájékoztató módosítása

 

Társaságunk fenntartja magának a jogot jelen Adatkezelési tájékoztató módosítására, amelyről az érintetteket megfelelő módon tájékoztatja. Az adatkezeléssel kapcsolatos információk közzététele a www.kornyezettudatos.eu weboldalon történik.

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hozzájáruló nyilatkozat

HOZZÁJÁRULÓ NYILATKOZAT

HÍRLEVÉL ÉS DIREKT MARKETING LEVÉL KÜLDÉSÉHEZ

 

Hozzájárulok, hogy a Környezettudatos Építő Kft. (továbbiakban Társaság), mint adatkezelő az általam megadott személyes adataimat jelen nyilatkozatban, az „adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban” és „adatvédelmi tájékoztató honlaphoz”tájékoztatóban foglaltak szerint kezelje.

 

Tudomásul veszem, hogy jelen nyilatkozatom alapján a Társaság számomra hírlevelet és/vagy direkt marketing levelet küldhet. A hírlevél és direkt marketing szolgáltatásra az adatkezeléshez való előzetes hozzájárulással iratkozhatom fel. A Társaság a hírlevélre direkt marketing szolgáltatásra vonatkozó adatkezelési nyilvántartásában rögzített személyes adataimat csak a hozzájáruló nyilatkozatomban foglaltaknak megfelelően, annak visszavonásáig kezelheti és harmadik fél számára kizárólag az én előzetes hozzájárulásommal adhatja át.

 

A hírlevél és direkt marketing levél küldésre vonatkozó hozzájáruló nyilatkozatomat bármikor korlátozás és indokolás nélkül, ingyenesen visszavonhatom. Ebben az esetben minden személyes adatomat a Társaság nyilvántartásból haladéktalanul törölni kell, és részemre a továbbiakban hírlevél és direkt marketing levél nem küldhető. A visszavonó nyilatkozatomat elküldhetem az info@kornyezettudatos.eu e-mail címre, illetve a 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1. postai címre is.

 

A Társaság (mint adatkezelő) elérhetőségei:

A Társaságunk székhelye:      Környezettudatos Építő Kft.

A Társaságunk telephelye:      1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.

A Társaságunk honlapja:        www.kornyezettudatos.eu, www.humanbau.hu

Postacímünk:                          1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.

Telefonszámunk:                    +36-1/422-1246

E-mail címünk:                       info@kornyezettudatos.eu

Adószámunk:                         14601673-2-42

Cégjegyzékszámunk:              01-09-911345

 

Az adatkezelés célja hírlevél esetében: érdeklődőkkel, ügyfelekkel és partnerekkel kapcsolattartás hírlevél útján.

 

Az adatkezelés célja direkt marketing levél esetén: a szolgáltatáshoz hozzájárulóknak a Társaság személyre szabott ajánlatokat készít és küld, a Társaság szolgáltatásairól új projektjeiről tájékoztatókat küld.

A kezelt adatok köre:

 • név,
 • e-mail cím.

 

Adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti érintetti hozzájárulás személyes adatok meghatározott céljából kezeléséhez.

 

Az adattárolás határideje: a hírlevél és direkt marketing szolgáltatás időtartama végéig, illetve a hozzájáruló nyilatkozat visszavonásáig.

 

Az adatkezelés címzettjei: a Társaság ügyfélkiszolgálással foglalkozó munkatársai, illetve a Társaság informatikusa, honlap kezelője. A Társaság adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói feladatuk illetve munkakörük által indokolt mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak hírlevél szolgáltatásunkra feliratkozó személyek személyes adatait megismerni.

 

Adatfeldolgozó:

A Társaság személyes adatot csak jogszabályban meghatározott feltételekkel és garanciákkal továbbíthat.

Név: Human Bau Építő Kft.
Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.
Adószám: 14637085-2-42
A továbbított adatok köre: név, e-mailcím, üzenet tárgya
Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítéséhez szükséges technikai egyeztetések, azt megelőző ajánlattétel, kapcsolattartás

A személyes adataimmal kapcsolatban

 • az adatkezelésről tájékoztatást kérhetek,
 • kérhetem a Társaság által kezelt személyes adataim helyesbítését, módosítását, kiegészítését,
 • tiltakozhatok az adatkezelés ellen és kérhetem adataim törlését valamint zárolását (a kötelező adatkezelés kivételével) valamint
 • bíróság előtt jogorvoslattal élhetek, továbbá
 • a felügyelő hatóságnál panaszt tehetek (https://www.naih.hu/panaszuegyintezes-rendje.html), illetve eljárást kezdeményezhetek. Amennyiben külföldi állampolgár vagyok, abban az esetben a lakóhelyem szerinti felügyeleti hatósághoz is fordulhatok panaszommal.

 

Felügyelő Hatóság: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

 • Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
 • Levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.
 • Telefon: +36 (1) 391-1400, Fax: +36 (1) 391-1410
 • E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu, Honlap: https://www.naih.hu/

Az adatvédelmi perek elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik, a per – választásom szerint – a lakhelyem vagy tartózkodási helyem szerinti törvényszék előtt is megindítható.

 

Mielőtt a felügyeleti hatósághoz vagy bírósághoz fordulnék panaszommal – egyeztetés és a felmerült probléma minél gyorsabb megoldása érdekében – megkeresem a Társaságot is.

A Társaság kérelmemre tájékoztatást ad az általa kezelt, illetve az általa – vagy adatfeldolgozó igénybe vétele esetén a megbízott adatfeldolgozója által – feldolgozott

 • adataimról,
 • azok forrásáról,
 • az adatkezelés céljáról és jogalapjáról,
 • időtartamáról, ha pedig ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól,
 • az adatfeldolgozó nevéről, címéről és az adatkezeléssel összefüggő tevékenységéről,
 • adatvédelmi incidensek körülményeiről, hatásairól és az elhárításukra valamint megelőzésükre tett intézkedéseinkről, továbbá
 • személyes adataim továbbítása esetén az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

A Társaság a kérelmem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, 15 napon belül, (legfeljebb azonban 1 hónapon belül) közérthető formában írásban köteles megadni a tájékoztatást. A tájékoztatás ingyenes, amennyiben a folyó évben azonos adatkörre vonatkozóan tájékoztatási kérelmet a Társasághoz még nem nyújtottam be. Egyéb esetekben a Társaság költségtérítést állapíthat meg. A már megfizetett költségtérítést a Társaság visszatéríti abban az esetben, ha az adatokat jogellenesen kezelte vagy a tájékoztatás kérése helyesbítéshez vezetett.

 

További információk az adatkezelési tájékoztatóban olvashatóak, amely Társaság honlapján található.

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.), illetve a munka törvénykönyvéről szóló 2012. évi I. törvény (Mt).

A fenti tájékoztatást megértettem, tudomásul veszem és az adatkezeléshez önként hozzájárulok.

 

 

 

 

 

 

 

Szerződés teljesítéshez

 

HATÁLYBALÉPÉS:

 1. május 25.

 

TARTALOM

Bevezető rész. 3

1.1 Az Adatkezelő adatai 3

1.2 Adatvédelmi tisztviselő: 3

 1. Az Adatkezelő által kezelt adatok. 4

2.1 Alapvetések. 4

2.2 Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre vonatkozó speciális szabályok. 5

2.3 Az adatkezelő főbb szolgáltatásai 6

 1. Az adatkezelés célja és időtartama. 7

3.1 Adatkezelés célja. 7

3.2 Adatkezelés jogalapja. 7

3.3 Adatkezelés időtartama. 8

 1. A személyes adatok kezelésének jogalapja. 9

4.1 Ingatlan értékesítési szolgáltatás. 9

4.2 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve Weboldal esetén. 9

 1. Személyes adatok megismerhetősége. 9
 2. Adattovábbítás. 9

6.1 Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez: 10

6.2 Adattovábbítás külföldre. 11

 1. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége. 12
 2. A Felhasználó jogai 12

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak: 12

8.2 Hozzáférési jog. 12

8.3 Kiigazítási jog. 13

8.4 Törléshez és korlátozáshoz való jog. 13

8.5 Tiltakozás a személyes adat használata ellen. 13

 1. Weboldal használata során gyűjtött adatok. 14
 2. Adatbiztonság. 14
 3. Adatvédelmi incidens. 15
 4. Jogérvényesítési lehetőségek. 15

12.1 Adatkezelő. 15

12.2 Hatóság. 15

 1. Egyéb rendelkezések. 16

 

 

 

 

 

1.     Bevezető rész

 

Társaságunk adatkezelőként a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza, adatfeldolgozóként pedig az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

 

Az adatkezelés a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés, továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.

 

Az adatfeldolgozás technikai jellegű adatkezelés, az adatok feletti rendelkezési és döntési joggal nem rendelkezik.

 

Személyes adatnak minősül az azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

 

Társaságunk adatkezelőként és adatfeldolgozóként tiszteletben tartja mindazon személyek magánszféráját, akik számára személyes adatot adnak át és elkötelezett ezek védelmében.

Társaságunk ezúton teszi közzé adatvédelmi, adatkezelési elveit, melyeket magára nézve kötelezőnek ismer el.

 

1.1 Az Adatkezelő adatai

 

Az adatok kezelője a               Human Bau Építő Kft. („Adatkezelő”).

Székhelye:                              1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt. 1.

Képviseli:                               Pusztai Ákos ügyvezető

E-mail címe:                            info@kornyezettudatos.eu

Telefonszáma:                                    +36-1/422-1246

 

Az Adatkezelő felelős a jelen Adatvédelmi tájékoztató („Tájékoztató”) elkészítéséért, a benne foglaltak betartatásáért, ellenőrzésért, illetve a szükséges változtatások végrehajtásáért. A Tájékoztató mindenkor hatályos változata a Társaság székhelyén, továbbá a www.kornyezettudatos.eu és www.humanbau.hu  weboldalon érhető el.

 

1.2 Adatvédelmi tisztviselő:

 

Társaságunk a GDPR 37. cikke alapján nem köteles adatvédelmi tisztviselő kinevezésére

 

 

 

 

 

 

2. Az Adatkezelő által kezelt adatok

 

 

2.1 Alapvetések

 

   • Társaság a természetes személy ügyfelek szerződésben szereplő adatait papír- és elektronikus formában is nyilvántartják (ügyfélnyilvántartás).
   • Az adatok nyilvántartásának jogcíme a Társaság szerződéseinek előkészítése, megkötése, kedvezmények biztosítása, a szerződés teljesítése, valamint garanciális jogok és kötelezettségek érvényesítése (GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont).
   • Társaság által nyújtott szolgáltatások igénybevételére irányuló szerződésekben a szolgáltatásra a vonatkozó jogszabályokban kötelezően meghatározott adatok lehetnek, így például (a felsorolás nem teljeskörű és nem is kizárólagos):
 1. név, születési név,
 2. születési hely és idő,
 3. anyja neve,
 4. lakcím,
 5. adóazonosító jel, adószám,
 6. személyi, vállalkozói, őstermelői igazolvány száma, lakcímkártya száma,
 7. személyi igazolvány száma (vagy egyéb fényképes igazolvány száma)
 8. székhely, telephely címe,
 9. telefonszám,
 10. e-mail cím,
 11. holnap cím,
 12. bankszámlaszám,
 13. online azonosító.
  • Az érintett természetes személyazonosító adatain kívül az adattakarékosság és a célhoz kötöttség elve alapján a szerződésben kizárólag olyan adatok szerepelhetnek, amelyek a szerződés teljesítése és az ügyfél tartozásával kapcsolatos követelések érvényesítéséhez vagy az üzleti kockázat felméréséhez elengedhetetlenül szükségesek, ezt meghaladó adatkezelés csak az érintett kifejezett hozzájárulásával történhet.
  • A hozzájáruló nyilatkozat beszerzése előtt az érintettet az Adatkezelő megfelelően tájékoztatja arról, hogy a hozzájárulás megtagadása miatt őt semmiféle hátrány sem érheti.
  • Amennyiben az érintett a szerződéshez szükséges minimum adatokat a szerződéskötés során szolgáltatni nem kívánja, a szerződéskötés megtagadható.
  • A személyes adatok címzettjei a Társaság ügyfélkiszolgálással kapcsolatos feladatokat végző, illetve a pénzügyi, számviteli és adózási feladatokat ellátó munkavállalók, valamint az adatfeldolgozók. A személyes adatok tárolásának időtartama a szerződés megszűnését követő 5 év, figyelemmel az esetleges egyéb jogszabályi előírásokra is (lásd 3.3. pontban írtakat).
  • Társaság a szerződéskötés feltételéül szabhatja, hogy az érintett közokirattal vagy teljes bizonyító erejű magánokirattal igazolja, hogy az általa szolgáltatott adatok a valóságnak megfelelnek. A bemutatott iratokról másolatot a Társaság csak az érintett hozzájárulásával készíthet, a hozzájárulás megtagadása esetén azonban a szerződéskötés nem tagadható meg (kivéve amennyiben jogszabály másként rendelkezik).
  • Az érintett által a szerződéskötés során szolgáltatott adatok kizárólag a szerződésből eredő jogok gyakorlásához és a kötelezettségek teljesítéséhez használhatók fel.
  • Amennyiben az érintett az adatkezelés időtartama alatt az adatainak változását bejelenti vagy az adatok megváltozását a Társaság alkalmazottja észleli, az adatokat haladéktalanul módosítani kell, illetve azokat a változásnak megfelelően ki kell egészíteni. A nyilvántartásban a korábbi, illetve az új adatokat egyaránt szerepeltetni kell úgy, hogy egyértelműen megállapítható legyen az adatok módosítás előtti, illetve utáni állapota.
  • Az adatok nyilvántarthatóak akkor is – az egyeztetés folyamán, valamint a bírósági, hatósági eljárás befejezéséig – ha a Társaság vagy az érintett az igénye érvényesítése érdekében eljárást indít.

 

2.2 Információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló szerződésekre vonatkozó speciális szabályok

 

A Társaság az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtására irányuló

 1. szerződés létrehozása, tartalmának meghatározása, módosítása, teljesítésének figyelemmel kísérése, az abból származó díjak számlázása, valamint az azzal kapcsolatos követelések érvényesítése céljából kezelheti az igénybe vevő azonosításához szükséges természetes személyazonosító adatokat és lakcímet.
 2. szerződésből származó díjak számlázása céljából kezelheti az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos természetes személyazonosító adatokat, lakcímet, valamint a szolgáltatás igénybevételének időpontjára, időtartamára és helyére vonatkozó adatokat.
 3. A Társaság a b) pontban foglaltakon túlmenően – a szolgáltatás nyújtása céljából kezelheti azon személyes adatokat, amelyek a szolgáltatás nyújtásához technikailag elengedhetetlenül szükségesek. A Társaságnak az egyéb feltételek azonossága esetén úgy kell megválasztania és minden esetben oly módon kell üzemeltetnie az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtása során alkalmazott eszközöket, hogy személyes adatok kezelésére csak akkor kerüljön sor, ha ez a szolgáltatás nyújtásához és az Eker tv-ben meghatározott egyéb célok teljesüléséhez feltétlenül szükséges, azonban ebben az esetben is csak a szükséges mértékben és ideig.
 4. A Társaság a szolgáltatás igénybevételével kapcsolatos adatokat bármely, a c) pontban meghatározottaktól eltérő célból – így különösen szolgáltatása hatékonyságának növelése, az igénybe vevőnek címzett elektronikus hirdetés vagy egyéb címzett tartalom eljuttatása, piackutatás céljából – csak az adatkezelési cél előzetes meghatározása mellett és az igénybe vevő hozzájárulása alapján kezelhet.

 

Az igénybe vevőnek az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevételét megelőzően és a szolgáltatás igénybevétele során is folyamatosan biztosítani kell, hogy a d) pontban foglaltak szerinti adatkezelést megtilthassa.

 

A d) pontban meghatározott adatok nem kapcsolhatók össze az igénybe vevő azonosító adataival és az igénybe vevő hozzájárulása nélkül nem adhatók át harmadik személy számára.

 

Az a)-c) pontokban meghatározott célokból kezelt adatokat törölni kell a szerződés létrejöttének elmaradását, a szerződés megszűnését, valamint a számlázást követően.

A d) pontban meghatározott célból kezelt adatokat törölni kell, ha az adatkezelési cél megszűnt, vagy az igénybe vevő így rendelkezik. Törvény eltérő rendelkezése hiányában az adattörlést haladéktalanul el kell végezni.

 

A Társaság az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás nyújtását nem teheti függővé az igénybe vevőnek valamely a)-c) bekezdésében nem említett célból történő adatkezeléshez való hozzájárulásától, amennyiben az adott szolgáltatás más szolgáltatótól nem vehető igénybe.

 

A Társaságnak biztosítania kell, hogy az igénybe vevő az információs társadalommal összefüggő szolgáltatás igénybevétele előtt és az igénybevétel során bármikor megismerhesse, hogy a Társaság mely adatkezelési célokból mely adatfajtákat kezel, ideértve az igénybe vevővel közvetlenül kapcsolatba nem hozható adatok kezelését is. (Eker tv. 13/A. §)

 

2.3 Az adatkezelő főbb szolgáltatásai

 

Az Adatkezelő által nyújtott főbb szolgáltatások során adatkezelés szempontjából az alábbi szolgáltatási kategóriák esetén a következő személyes adatok kezelése valósul meg:

 

2.3.1 Ingatlan értékesítés

Az Adatkezelő szolgáltatása során az alábbi személyes adatok birtokába kerül, és kezeli azokat (felsorolás nem teljeskörű, törvényi és hatósági követelmények hatályos előírásait mindig figyelembe kell venni):

 • Szerződéskötéshez szükséges adatok
  1. természetes személy esetén: név, születési név, lakcím, anyja neve, születés helye és ideje, személyi igazolvány (vagy egyéb fényképes) száma, adóazonosító, személyi szám, megvásárolni kívánt tulajdoni hányad, illetékkedvezmény igénybevételéhes NAV B400 nyomtatványban megjelölni szükséges adatok, telefonszám, e-mailcím
  2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Társaságnév, székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe, képviseletére jogosultak neve és beosztása, telefonszáma, e-mailcíme, Társaságbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén Társaságjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, adószáma, megvásárolni kívánt tulajdoni hányad, illetékkedvezmény igénybevételéhes NAV B400 nyomtatványban megjelölni szükséges adatok, telefonszám, e-mailcím
 • Számla kibocsájtásához szükséges adatok:
  1. természetes személy esetén: név, lakcím, adóazonosító
  2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Társaságnév, székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe, adószáma
 • Pénzmosás és terrorizmus megelőzése érdekében a hatályos jogszabályok által kötelezően előírt személyes adatok:
  1. Természetes személy esetén: név, születési név, állampolgárság, születési helye és ideje, anyja születési neve, lakcím, ennek hiányában tartózkodási hely, azonosító okmányának típusa és száma;
  2. Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Társaságnév, székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe, főtevékenység, képviseletére jogosultak neve és beosztása, kézbesítési megbízottjának az azonosítására alkalmas adatai, Társaságbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén Társaságjegyzékszáma, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, adószáma
 • Kapcsolattartás céljából: név, postázási cím, telefonszám, e-mailcím

 

2.3.2 Adatkezelő mint gazdasági társaság működésével kapcsolatos adatok kezelése

Az Adatkezelő a szolgáltatásainak nyújtásához az egyes ügyfelekkel történő kapcsolatfelvétel, szerződéskötés, kapcsolattartás esetén alábbi személyes adatok birtokába kerül, s kezeli azokat:

 • Természetes személy esetében: név, postázási cím, telefonszám, e-mailcím
 • Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: képviselt Társaság neve, címe, képviselő neve és beosztása, e-mail címe, telefonszáma, egyéb elérhetőségi adatai

 

2.3.3 Környezettudatos Építő Kft., mint adatkezelő által üzemeltetett www.kornyezettudatos.eu és www.humanbau.hu weboldalon

Az Adatkezelő az általa üzemletetett weboldalon („Weboldal”) az ott közzétett ”adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban” valamint „adatvédelmi tájékoztató honlaphoz” elnevezési dokumentumokban részletezett adatkezeléseket valósítja meg: név, e-mailcím.

Társaságunk Adatkezelőként a Környezettudatos Építő Kft. által üzemeltetett weboldalakon megadott adatokat kifejezetten a 3.3.2 pontban foglalt céllal kezeli.

 

 

3. Az adatkezelés célja és időtartama

 

3.1 Adatkezelés célja

 

Adatkezelő az általa nyújtott egyes szolgáltatások biztosításához használja fel az adatokat, így különösen a következő célokra:

 1. az ingatlan értékesítési tevékenység nyújtásához kapcsolódóan a szolgáltatást igénybe-vevőinek adatait, mint jogi kötelezettség teljesítése és ügyfélkapcsolat fenntartása céljából kezeljük;
 2. az adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve a Weboldal esetén az alábbi célokból:
  • kapcsolattartás, amelynek elsődleges célja az Ügyfelek és a érdeklődők megfelelő tájékoztatása, az esetlegesen felmerülő technikai problémák hatékony és gyors kezelése, rendszerüzenetek küldése a szolgáltatással összefüggésben;
  • hírlevél;
  • Az egyes szolgáltatásokkal kapcsolatos információk átadása, tájékoztatási feladatok ellátásai, a jogszabályi előírások végrehajtása;
 1. lehetséges ügyfelek számára marketingtevékenység;
 2. szerződéses partnerek kapcsolattartói adatainak kezelése a szerződés teljesítése céljából;
 3. ügyfelek megrendeléseinek teljesítése;
 4. vagyonvédelem, személyi biztonság;
 5. törvényben meghatározott kötelezettség teljesítése céljából

 

3.2 Adatkezelés jogalapja

 

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: érintett hozzájárulása

GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont: szerződés teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés c) pont: jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges

GDPR 6.cikk (1) bekezdés a) pont: jogos érdek, mindig érdekmérlegelés szükséges

 

Az egyes adatkezelési tevékenységek jogalapja:

a)      a számviteli jogszabályoknak megfelelő számlák kiállítása: jogalap a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont

b)      kapcsolattartás: jogalap GDPR 6.cikk (1) bekezdés b) pont; a partnerek képviselőinek és munkavállalóinak adatai esetében az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont; az adatkezelő jogos érdeke: üzletmenet folytonosság.

 1. szerződéses partnerek adatainak kezelése: jogalap GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pont
 2. marketing tevékenység: jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont.

Marketing tevékenység céljából facebook oldal is üzemel, azonban önálló adatbázis létrehozása, profilalkotás nem történik.

 1. biztonsági kamera üzemeltetése jogalap: GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont. Az adatkezelő jogos érdeke: vagyonvédelem. Erre vonatkozó részletes információnk megtalálhatók honlapunkon az „adatvédelmi tájékoztató biztonsági kamera üzemeltetéséhez” megnevezésű dokumentumban.

 

Az érintett személyes adatainak jogos érdek alapján történő kezelése esetén érdekmérlegelést végzünk, melynek során:

 • beazonosítjuk és rögzítjük a jogos érdeket
 • beazonosítjuk és rögzítjük az érintett érdekeit és jogait
 • szükségesség és arányosság, a célhoz kötöttség, adattakarékosság, korlátozott tárolhatóság elve alapján mérlegelés
 • tájékoztatjuk az érintettet az érdekmérlegelésről

 

Az érintettnek tiltakozási joga van, mely alapján a személyes adatot nem kezeljük tovább, kivéve ha az adatkezelést kényszerítő ok indokolja. Nem áll fenn kényszerítő indok direkt marketing esetén, tiltakozás esetén az adatokat törölni kell.

 

3.3 Adatkezelés időtartama

 

3.2.1 Ingatlan értékesítési szolgáltatás

Adatkezelő a személyes adatokat Felek között létrejött szerződéses jogviszony ideje alatt, továbbá az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény, a számvitelről szóló 2000. évi C. törvény, az adózás rendjéről szóló 2017. évi CL. törvény, a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény, a Polgéri Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, a 2017. évi LIII. törvény a Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról (továbbiakban Pmt.) szóló törvény ill. A 11/1985.(VI.22.)ÉVM-IPM-KM-NÉM-BKM rendelet az egyes épületszerkezetek és azok létrehozásánál felhasználásra kerülő termékek kötelező alkalmassági idejéről rendelkezéseinek megfelelően:

 • A számlákat jogi kötelezettség miatt legalább 8 évig megőrizzük.
 • A számlakiállítás alapjául szolgáló iratok megőrzési ideje 8 év.
 • Szerződés teljesítéséhez kapcsolódó adatok megőrzése: 5 év.
 • Pénzmosás és terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerinti adatokat 8 évig.
 • Garanciavállalási kötelezettségekre a fenti rendeletben előírt határidőig, legfeljebb 10 évig, a szükséges mértékig.

 

3.3.2 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve Weboldal esetén

Adatkezelő a személyes adatokat az adatkezelés céljának fennállása alatt, így elsősorban a kapcsolattartás, a hírlevél-, tájékoztatás küldése, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 • A kapcsolattartás céljából megadott adatok megőrzési ideje a kapcsolat megszűnését követő 1 év.
 • hírlevél és marketing célú levél küldése esetén, amíg a Felhasználó nem kéri az adatai törlését, illetve nem vonja vissza a hozzájárulását.

 

 

4. A személyes adatok kezelésének jogalapja

 

4.1 Ingatlan értékesítési szolgáltatás

 

A személyes adatok kezelésének joga a Felek között létrejött szerződéses jogviszony teljesítése, valamint az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítésén alapul.

 

4.2 Az Adatkezelő működésével kapcsolatban, illetve Weboldal esetén

 

A Weboldalon hírlevélre történő feliratkozáskor, jelen és a honlapra vonatkozó adatvédelmi tájékoztató elfogadásával, Felhasználók hozzájárulnak ahhoz, hogy Adatkezelő és Adatfeldolgozó személyes adataikat kezelje. A személyes adatok kezelése a Felhasználó jelen tájékoztatás ismeretében adott önkéntes hozzájárulásán alapul.

 

A hírlevélre történő feliratkozáskor a Felhasználó kifejezetten és egyértelműen előzetes beleegyezését, hogy az Adatkezelő számára marketing tartalmú leveleket küldjön, s e vonatkozásban a megadott személyes adatait kezelje.

 

Bizonyos esetekben a megadott adatok egy körének kezelését, tárolását, továbbítását jogszabályok teszik kötelezővé, amely tényről az Adatkezelő minden esetben külön értesíti az érintetteket.

A Felhasználók kizárólag saját személyes adataikat adhatják meg a Weboldalon. Amennyiben nem saját személyes adataikat adják meg, az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

5. Személyes adatok megismerhetősége

 

A személyes adatok közvetlen megismerésére az kizárólag Adatkezelő jogosult.

Társaságunk az Ügyfelek és Felhasználók adatainak biztonságos tárolásáért technikailag minden elvárhatót megtesz. Az meghatározott adatok megadása során keletkező információkat az Adatkezelő a legnagyobb körültekintéssel, szigorúan bizalmasan kezeli. Az Adatkezelő adminisztrátorai az adatok kezelése terén különböző jogosultságokkal rendelkeznek.

 

6. Adattovábbítás

 

A jelen Adatvédelmi tájékoztató elfogadásával Felhasználó az adatvédelmi elveinket tudomásul véve kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő a vele közvetlen szerződéses viszonyban álló szolgáltatók részére, a rendelkezésre bocsátott adatok vonatkozásában adattovábbítást végezzen. A továbbított adatokat minden érintett kizárólag a szerződéses feladat teljesítése érdekében használhatja fel, azokat további felhasználás céljából megőrizni, vagy harmadik személynek továbbadni semmilyen formában nem jogosult. Az adattovábbítás célja: a Felhasználók személyre szabott kiszolgálása, az Adatkezelő partnerei által nyújtott szolgáltatásoknak részükre történő optimalizálása, az Adatkezelő szerződéses feladatainak teljesítése. A tárolt adatokat a törvényben meghatározott esetek (pl. büntetőeljárás keretében) illetve a Társaságunk szerződéses feladatainak teljesítése kivételével, egyéb harmadik személy számára nem tesszük hozzáférhetővé.

6.1 Az Adatkezelő adattovábbítást az alábbi partnerek részére végez:

 

Név: Dr. Csontos és Társai Ügyvédi Iroda
Székhely: 1141 Budapest, Álmos vezér útja 63.
Adószám: 18101979-2-42
A továbbított adatok köre: Természetes személy esetén: név, születési név, lakcím, anyja neve, születés helye és ideje, személyi igazolvány (vagy egyéb fényképes) száma, adóazonosító, személyi szám, megvásárolni kívánt tulajdoni hányad, illetékkedvezmény igénybevételéhes NAV B400 nyomtatványban megjelölni szükséges adatok, telefonszám, e-mailcím

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Társaságnév, székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe, képviseletére jogosultak neve és beosztása, telefonszáma, e-mailcíme, Társaságbírósági nyilvántartásban szereplő jogi személy esetén Társaságjegyzékszám, egyéb jogi személy esetén a létrejöttéről (nyilvántartásba vételéről, bejegyzéséről) szóló határozat száma vagy nyilvántartási száma, adószáma, megvásárolni kívánt tulajdoni hányad, illetékkedvezmény igénybevételéhes NAV B400 nyomtatványban megjelölni szükséges adatok, telefonszám, e-mailcím

Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítése

 

Név: Rafaelló Bt.
Székhely: 1031 Budapest, Nánási út 1./B
Adószám: 28868231-3-41
A továbbított adatok köre: Természetes személy esetén: név, lakcím, adóazonosító

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: Társaságnév, székhely, külföldi székhelyű vállalkozás esetén – amennyiben ilyennel rendelkezik – magyarországi fióktelepének címe, adószáma

 

Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítése, jogi kötelezettség teljesítése

 

Név: Közműszolgáltatók:

ELMŰ, Vízmű, Csatornaművek, Gázművek

A továbbított adatok köre: Az adott eljáráshoz szükséges, Szolgáltató által megkövetelt adatok

 

Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítése

 

Név: Hatóságok: NAV, illetékes Földhivatal és Helyi Önkormányzat, egyéb Hatóság
A továbbított adatok köre: Az adott eljáráshoz szükséges, Hatóság által megkövetelt adatok
Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítése

 

Név: Környezettudatos Építő Kft., mint generál kivitelező
Székhely: 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1.
Adószám: 18101979-2-42
A továbbított adatok köre: Természetes személy esetében: név, postázási cím, telefonszám, e-mailcím

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: képviselt Társaság neve, címe, képviselő neve és beosztása, e-mail címe, telefonszáma, egyéb elérhetőségi adatai

Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítéséhez szükséges technikai egyeztetések, kapcsolattartás

 

Név: Magyar Posta Nyrt. illetve a Társaság által megbízott futárszolgálat
A továbbított adatok köre: Természetes személy esetében: név, postázási cím, telefonszám szükség esetén

Jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet esetén: cég név, név, postázási cím, telefonszám szükség esetén

Az adattovábbítás célja: szerződés teljesítéséhez szükséges postázási és kézbesítési céllal

 

6.2 Adattovábbítás külföldre

 

Társaságunk nem végez adattovábbítást külföldre.

 

Az Adatkezelő személyes adatot harmadik országban adatkezelést folytató adatkezelő részére akkor továbbíthat, vagy harmadik országban adatfeldolgozást végző adatfeldolgozó részére akkor adhat át, ha ahhoz az érintett kifejezetten hozzájárult, vagy az adatkezelésnek a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok rendelkezései teljesülnek, és a harmadik országban az átadott adatok kezelése, valamint feldolgozása során biztosított a személyes adatok megfelelő szintű védelme.

 

Az Adatkezelő személyes adatokat a nemzetközi jogsegélyről, az adóügyi információcseréről, valamint a kettős adóztatás elkerüléséről szóló nemzetközi szerződés végrehajtása érdekében, a nemzetközi szerződésben meghatározott célból, feltételekkel és adatkörben továbbít harmadik országba. Az EGT-államba irányuló adattovábbítást úgy kell tekinteni, mintha Magyarország területén belüli adattovábbításra kerülne sor.

 

 

 

 

7. Az adatfeldolgozó adatai, elérhetősége

 

Az Adatkezelő kizárólag olyan adatfeldolgozókat vesz igénybe, akik megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés mindekor hatályos adatvédelmi jogszabályok előírásainak való megfelelésében, kiemelten biztosítják az érintettek jogainak védelmét, továbbá megfelelő technikai és szervezési intézkedések tesznek a személyes adatok védelme érdekében.

 

Az Adatkezelő részére az adatok kezelése során Adatfeldolgozóként az alábbi partnerek járnak el: 6. pontban megnevezettek

 

Az adatfeldolgozó kizárólag olyan utasításokat hajthat végre, amelyek írásban rögzítettek. Az adatkezelő és az adatfeldolgozó között kötelező írásbeli szerződést kötni, melynek tartalmaznia kell az adatkezelő által az adatfeldolgozónak átadott adatokat és az adatfeldolgozó azokkal végzett tevékenységét. Titoktartás kötelezi a személyes adatok kezelésével foglalkozó munkavállalókat.

 

Az adatbiztonság garantálása érdekében az adatfeldolgozó végrehajtja a szervezési és technikai intézkedéseket. Az adatfeldolgozó segíti az adatkezelőt abban, hogy teljesítse kötelezettségeit. Az adatfeldolgozó az adatkezelő döntése alapján minden személyes adatot visszajuttat az adatkezelőnek vagy töröl, törli a meglévő másolatokat, egy kivétellel, ha a tagállami vagy az uniós jog az adatok tárolását írja elő. Az adatfeldolgozó elősegíti és lehetővé teszi az adatkezelő által vagy az általa megbízott ellenőr segítségével végzett auditokat, helyszíni vizsgálatokat. Amennyiben az adatfeldolgozó további adatfeldolgozó segítségét veszi igénybe, úgy őrá ugyanazok a kötelezettségek vonatkoznak, mint amelyek eredetileg a szerződés által létrejöttek az adatfeldolgozó és az adatkezelő között.

8. A Felhasználó jogai

8.1 A személyes adataihoz kapcsolódóan az érintettnek a jogszabályban meghatározott alábbi jogai vannak:

 

a)      hozzáférési jog (adatok megismerése, az a tény, hogy történik-e adatkezelés);

b)      amennyiben egy adat elavult vagy helytelen, ennek kiigazítása;

c)      törlés (kizárólag a hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén);

d)      az adat kezelésének korlátozása;

e)      a személyes adatok direkt marketing célokra való használatának megtiltása;

f)       személyes adatainak harmadik személy szolgáltató számára történő átadása, vagy ennek megtiltása;

g)      bármely az adatkezelő által kezelt személyes adatról másolat kérése; vagy

h)      tiltakozás a személyes adat használata ellen.

 

8.2 Hozzáférési jog

 

Adatkezelő a Felhasználó kérésére tájékoztatást ad az általa kezelt személyes adatairól, azok forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, továbbá – az érintett személyes adatainak továbbítása esetén – az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről. A tájékoztatás kérhető e-mailben: az info@kornyezettudatos.eu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Human Bau Építő Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1., mindkét esetben a személyazonosság igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a kérelem beérkezésétől számított legkésőbb 30 (harminc) napon belül, írásban válaszol.

 

8.3 Kiigazítási jog

 

Felhasználó jogosult kérni a személyes adatai helyesbítését (megjelölve a helyes adatokat) szintén az info@kornyezettudatos.eu e-mail címen és postai levél útján a következő postai címen: Human Bau Építő Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1., mindkét esetben személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a helyesbítést haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül elvégzi a nyilvántartásában, és ennek megtörténtéről írásban értesíti az érintettet.

 

8.4 Törléshez és korlátozáshoz való jog

 

Felhasználó a fentieken kívül bármikor kérheti az adatai törlését vagy kezelésének korlátozását info@kornyezettudatos.eu e-mail címen és postai levél útján a Human Bau Építő Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1., postai címen ingyenesen, indokolás nélkül, személyazonosságának igazolásával és a levelezési cím megadásával. Adatkezelő a törlési kérelem kézhezvételét követően haladéktalanul, de legkésőbb 30 napon belül gondoskodik az adatkezelés megszüntetéséről, és törli a Felhasználót a nyilvántartásából.

 

Törlés helyett az Adatkezelő a személyes adatok kezelését korlátozza, ha a Felhasználó ezt kéri. Ha az adatkezelés korlátozás alá esik, az ilyen személyes adatokat a tárolás kivételével csak az érintett hozzájárulásával, vagy jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez, vagy más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy az Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni.

 

Amennyiben az Adatkezelő a Felhasználó helyesbítés, kezelésének korlátozása vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, kezelés korlátozása vagy törlés iránti kérelem elutasításának ténybeli és jogi indokait. A helyesbítés, törlés vagy kezelés korlátozása iránti kérelem elutasítása esetén az Adatkezelő tájékoztatja a Felhasználót a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz történő fordulás lehetőségéről.

 

8.5 Tiltakozás a személyes adat használata ellen

 

A Felhasználó tiltakozhat személyes adatának kezelése ellen,

 • ha a személyes adatok kezelése vagy továbbítása kizárólag az Adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez vagy az Adatkezelő, adatátvevő vagy harmadik személy jogos érdekének érvényesítéséhez szükséges, kivéve kötelező adatkezelés esetén;
 • ha a személyes adat felhasználása vagy továbbítása közvetlen üzletszerzés, közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljára történik; valamint
 • a törvényben meghatározott egyéb esetben.

 

Az Adatkezelő a tiltakozást a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 30 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz, és döntéséről a kérelmezőt írásban tájékoztatja. Ha a Felhasználó az Adatkezelő döntésével nem ért egyet, illetve ha az Adatkezelő a fenti határidőt elmulasztja, a Felhasználó – a döntés közlésétől, illetve a határidő utolsó napjától számított 30 napon belül bírósághoz fordulhat.

 

 

9. Weboldal használata során gyűjtött adatok

Amennyiben a Felhasználó a Weboldalon kifejezetten nem ad meg saját magára vonatkozó adatot, információt, úgy az Adatkezelő semmilyen, a Felhasználóra vonatkozó személyes adatot nem gyűjt vagy kezel olyan módon, amely alapján a Felhasználó személy szerint beazonosítható lenne.

Részletesebb információk megtalálható a www.kornyezettudatos.eu és www.humanbau.hu oldalon, az ”adatvédelmi és adatkezelési szabályzatban” valamint „adatvédelmi tájékoztató honlaphoz” elnevezési dokumentumokban.

 

 

10. Adatbiztonság

 

Az Adatkezelő kötelezi magát arra, hogy gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi továbbá azokat a technikai és szervezési intézkedéseket, és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek biztosítják, hogy a felvett, tárolt, illetve kezelt adatok védettek legyenek, illetőleg megakadályozza azok megsemmisülését, jogosulatlan felhasználását és jogosulatlan megváltoztatását. Kötelezi magát arra is, hogy minden olyan harmadik felet, akiknek az adatokat a Felhasználók hozzájárulása alapján továbbítja vagy átadja, felhívja, hogy eleget tegyenek az adatbiztonság követelményének.

 

Adatkezelő megtesz minden tőle telhetőt annak érdekében, hogy az adatok véletlenül se sérüljenek, illetve semmisüljenek meg. A fenti kötelezettségvállalást Adatkezelő az adatkezelési tevékenységben részt vevő munkavállalói részére is előírja.

 

Adatkezelő semmilyen körülmények között nem gyűjt különleges adatokat, azaz olyan adatokat, amelyek faji eredetre, a nemzeti és etnikai kisebbséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre, a szexuális életre, valamint büntetett előéletre vonatkoznak.

 

Társaságunk adatkezelésében és/vagy adatfeldolgozásában részt vevő közreműködői és munkavállalói előre meghatározott mértékben – titoktartási kötelezettség terhe mellett – jogosultak az Ön személyes adatait megismerni.

 

Az Ön személyes adatait megfelelő technikai és egyéb intézkedésekkel védjük, valamint biztosítjuk az adatok biztonságát, rendelkezésre állását, továbbá óvjuk azokat a jogosulatlan hozzáféréstől, megváltoztatástól, sérülésektől illetve nyilvánosságra hozataltól és bármilyen egyéb jogosulatlan felhasználástól.

 

Szervezeti intézkedések keretében épületeinkben ellenőrizzük a fizikai hozzáférést, munkavállalóinkat folyamatosan oktatjuk és a papír alapú dokumentumokat megfelelő védelemmel elzárva tartjuk. A technikai intézkedések keretében jelszóvédelmet és vírusirtó szoftvereket használunk. Felhívjuk azonban a figyelmét arra, hogy az interneten keresztüli adattovábbítás nem tekinthető teljes körűen biztonságos adattovábbításnak. Társaságunk mindent megtesz annak érdekében, hogy a folyamatokat minél biztonságosabbá tegyük, a weblapunkon keresztül történő adattovábbításért azonban nem tudunk teljes felelősséget vállalni, ám a Társaságunkhoz beérkezett adatok tekintetében szigorú előírásokat tartunk be az Ön adatainak biztonsága és a jogellenes hozzáférés megakadályozása érdekében.

 

11. Adatvédelmi incidens

 

Az adatbiztonság olyan sérülése, mely a kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

 

Adatvédelmi incidens esetén az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti a felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Azon nem várt esetben, ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, Adatkezelő a bejelentéshez mellékeli a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

 

Amennyiben az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről.

 

Az Adatkezelő az érintett részére adott, a valószínűsíthetően magas kockázattal járó adatvédelmi incidenssel kapcsolatos tájékoztatása során:

 • világosan és közérthetően ismerteti az adatvédelmi incidens jellegét;
 • információt nyújt a további tájékoztatást adó egyéb kapcsolattartó nevéről és elérhetőségeiről;
 • ismerteti az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;
 • ismerteti az Adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

 

 

12. Jogérvényesítési lehetőségek

12.1 Adatkezelő

Adatkezelőként mindent elkövetünk, hogy a személyes adatok kezelése a jogszabályoknak megfelelően történjék, amennyiben úgy érzi ennek nem feleltünk meg, úgy kérjük, írjon nekünk az info@kornyezettudatos.eu e-mail címre vagy postai levél útján a Human Bau Építő Kft., 1145 Budapest, Amerikai út 44., fszt.1. címre.

 

12.2 Hatóság

Amennyiben úgy érzi, hogy személyes adatainak kezelése nem felel meg a jogszabályi kötelezettségeknek az irányadó jogszabályok szerint jogorvoslattal élhet a hatáskörrel rendelkező szerveknél:

 • Panaszt nyújthat be a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (továbbiakban: NAIH, címe: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C, e-mail címe: ugyfelszolgalat@naih.hu). A NAIH döntése ellen bírósági felülvizsgálat kezdeményezhető.
 • Az érintett lakhelye vagy tartózkodási helye szerinti Törvényszék.

 

13. Egyéb rendelkezések

 

A személyes adatok kezelése tekintetében a főbb irányadó jogszabályok a természetes személyeknek a személyes adatok kezeléséről szóló az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (GDPR) és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Infotv.) és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény (Eker tv.)

 

 

Adatkezelő fenntartja a jogot, hogy a jelen Adatvédelmi tájékoztatót az érintettek előzetes értesítése mellett egyoldalúan, bármikor módosítsa.